ARTUR ŚCIBISZ.PL
Get Started
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
ARTUR ŚCIBISZ.PL
Współpraca   Szkolenia   Mentoring   Kontakt

Regulamin
§1. DEFINICJE

Dowód zapłaty - Faktura elektroniczna

Formularz zamówienia - Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści i Usługi cyfrowe.

Klient - Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawiera umowę sprzedaży i dokonuje zakupu treści cyfrowej, usługi cyfrowej.

Konsument - Osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Płatność - Wpłata na konto Sprzedawcy dokonywana za pośrednictwem bramki płatności elektronicznych.

Przedsiębiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin - Niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep - Serwis internetowy dostępny pod domeną: arturscibisz.pl, akademiakursu.pl

Sprzedawca/Usługodawca - Artur Ścibisz, prowadzący działalność gospodarczą: SOLUTIONOW ARTUR ŚCIBISZ, NIP 5491989358 pod adresem Nad Młynówką 18/5, 32-600 Oświęcim.

Treści Cyfrowe - Produkt wytworzony i dostarczany w postaci cyfrowej.

Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Usługa Cyfrowa - Usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, pozwalająca Klientowi m.in. na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie oraz dostęp do danych w postaci cyfrowej, lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą takich danych w postaci cyfrowej.

Usługa elektroniczna - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej.

Zamówienie -  Oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, do zakupu Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej.


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i procedury udostępniania treści oraz świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie arturscibisz.pl, akademiakursu.pl

2.2. Usługodawcą i Administratorem jest Artur Ścibisz prowadzący działalność gospodarczą: SOLUTIONOW ARTUR ŚCIBISZ, NIP 5491989358 pod adresem Nad Młynówką 18/5, 32-600 Oświęcim.

2.3. Kontakt z Usługodawcą, Administratorem odbywa się poprzez adres mailowy: kontakt@arturscibisz.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Usługodawcy.

2.4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

2.5. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.


§3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

formularz kontaktowy
newsletter
przekierowanie na profile social media
składania zamówień
korzystanie z usługi koszyka3.2. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie odpowiednich wymagań technicznych, czyli posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego.

3.3. Użytkownik, Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. 

3.4. Użytkownik, Klient zobowiązany jest do wprowadzania wyłącznie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.5. Użytkownik, Klient zobowiązany jest do nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa.

3.6. Użytkownik, Klient ma możliwość zapisu na newsletter w celu otrzymywania informacji handlowych, informacji marketingowych na podany przez siebie adres poczty mailowej. Zgoda na otrzymywanie wiadomości mailowych może być wycofana przez użytkownika w każdej chwili.

3.7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@arturscibisz.pl


§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY, WYKONANIA I PŁATNOŚCI

4.1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących udostępniania Treści i Usług cyfrowych poprzez stronę Sklepu.

4.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu. Złożenie Zamówienie w Sklepie nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika.

4.3. Złożenie zamówienia zostaje potwierdzone w formie przesłania wiadomości na adres mailowy podany przez Klienta.

4.4. Podczas składania zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych:

imię i nazwisko/nazwa firmy
NIP
adres
adres mailowy
wybrana Treść lub Usługa Cyfrowa
sposób płatności


4.5. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie lub przesłanie przez Usługodawcę Treści cyfrowych Klientowi za cenę wskazaną na stronie Sklepu. 

4.6. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności podczas składania Zamówienia.

4.7. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest także zaakceptowanie przez niego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Usługodawcy.

4.8. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności.
płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta). w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności.4.9. Zgodnie z regulaminem dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Usługodawcy.

4.10. Klient wyraża zgodę, aby dowód zakupu, czyli faktura została sporządzona w formie elektronicznej (PDF) i przesłana na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu.

4.11. Zamówienie będzie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail Klienta.


§5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Konsument, Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

5.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: kontakt@arturscibisz.pl

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od udostępnienia materiałów edukacyjnych.

5.3. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.4. Zgodnie z art 38. Ustawy o prawach Konsumenta, Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Usługodawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz poinformował Użytkownika przed rozpoczęciem wykonania świadczenia o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta otrzymaną od niego płatność.

5.6. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia. 


§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PLIKI COOKIES

6.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora danych osobowych.

6.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie Sklepu.


§7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

7.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego.

7.2. Ww zasada nie dotyczy Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 


§8. SĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8.1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są rozstrzygane przez sądy właściwe, na podstawie prawa polskiego.


§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta,  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
© Artur Ścibisz
 Polityka Prywatności
 | Regulamin
© Artur Ścibisz